WEB TV
Konya

Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ulusal Süt Çalıştayı

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Ulusal Süt Konseyi’nin iş birliğinde organize edilen ‘’ Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ulus...

Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ulusal Süt Çalıştayı

MAKİNE VE EKİPMAN DESTEKLENMESİ

MAKİNE,VE,EKİPMAN,DESTEKLENMESİ

Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliği" Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipman alımları ile yerinde montajının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları içeriyor.
Program tarla içi damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama ve güneş enerjili sulama sistemleri kurulması ile lineer sistem yağmurlama sulama makinesi, "center pivot sistem" yağmurlama sulama makinesi ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınmasını kapsıyor.

Buna göre, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler yatırım konularından yararlanmak üzere sadece birisi ve tek bir parsel için başvuru yapabilecek.

Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanan kolektif, limited ve anonim şeklinde kurulmuş şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartıyla tüzel kişilik olarak başvurabilecek.

Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar, söz konusu tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamayacak. Ancak farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilecek.

Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50'si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV'nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumlu olacak.

Mal alımlarının, başvuru dosyasındaki projeye uygun yapılması, uygulamaların bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumlu olacak.

Hibe desteği tutarı ve oranı

Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenecek. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenecek ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanacak.

Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100 bin lira, tüzel kişiler için 200 bin lirayı geçemeyecek. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.

Başvurular
Başvurular, bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun hazırlanacak ve tebliğin yayımı tarihinden başlayarak 60 gün içerisinde son başvuru tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüğüne başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden teslim edilerek yapılacak.

Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla 20 günde il proje yürütme birimi tarafından incelenerek değerlendirilecek. Onaylanan asil ve varsa yedek başvuru sahibi listeleri 10 gün süresince il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayınlanacak, bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama makine ve ekipmanının mülkiyetini, yerini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremeyecek. Bu amaçla, il müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere sulama sezonunda yatırımları yerinde kontrol edecek ve tutanağa bağlayacak.

Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenecek. Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılacak.